75 години Аграрен Университет – Пловдив

 

За конференцията

Покана

Уважаеми колеги,

През настоящата година Аграрният университет – Пловдив отбелязва 75-годишнина от създаването си. Акцент в честванията е предстоящата Юбилейна научна конференция с международно участие „75 години Аграрен университет – Пловдив – перспективи пред аграрната наука и иновации за устойчиви продоволствени системи”, която ще се проведе от 26 до 28 ноември 2020 г. в Аграрен университет – Пловдив.

От създаването си през 1945 г. до днес той разпространява знания, съхранява и обогатява традициите в българското земеделие.

ниверситетът се утвърди като национален център на аграрната наука и образование в България с все по-нарастваща роля в Европейското научноизследователско пространство.

Аграрната наука и образование са изправени пред предизвикателствата в агро-продоволствения сектор, свързани с търсене на технологии и модели за трансформиране в устойчви и базирани на знания и умения агроекоситеми. Решенията на тези предизвикателства, в контекста на Европейските и национални политики и стратегии за научни изследвания, Зелената сделка и Стратегията „От фермата до трапезата“, трябва да бъдат мултидисциплинарни и да бъдат внедрявани в практиката от научноизследователската общност, партньорските национални и Европейски научни мрежи и бизнеса, с подкрепата на държавата.

Юбилейната конференция е място за среща на учените от България и чужбина, на която да представят резултатите от своите изследвания, да споделят своите научни достижения и иновациите в сектора, да дискутират и предлагат решения за трансформиране на агро-продоволствените системи за по-здравословни храни и чисти природни ресурси.

Програмата на конференцията предоставя възможност за обмяна на знания и опит между учените, за срещи с бизнеса, за участие на младите учени в научните изследвания и иновациите и за културен обмен.

Събитията по повод 75-годишния юбилей на Аграрния университет – Пловдив са под патронажа на министъра на образованието и науката г-н Красимир Вълчев.

Проф. д-р Христина Янчева
Ректор