75 години Аграрен Университет – Пловдив

Политиката за защита на личните данни

75 години Аграрен университет - Пловдив / Политиката за защита на личните данни

ПРАВИЛА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Обработката на лични данни, като име, адрес, електронен адрес или телефонен номер на субекта на данни, съответства на Общия регламент за защита на данните (GDPR) и е съобразена с изискванията на Закона за защита на личните данни. Обработваните данни са съотносими, свързани и непревишаващи целта, за която се обработват.

Предоставянето на лични данни е доброволно.

ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ

https://75years.au-plovdiv.bg/ използва технически и организационни средства, гарантиращи защитата на обработваните лични данни, съобразена с риска и категорията на данните, подлежащи на защита, а по – конкретно защитава данните от предоставянето им на неупълномощени лица, от вземането им от неправоимащи лица, от обработката им в нарушение на действащите разпоредби или от промяна, загуба, увреждане или унищожаване.

Аграрен университет – Пловдив не предоставя лични данни на чуждестранни физически и юридически лица или на чужди държавни органи.

ЗА ВРЪЗКА С НАС:

Данни за контакт с Длъжностно лице по защита на данните :
Константин Димов
Ел. поща: dpo@au-plovdiv.bg