75 години Аграрен Университет – Пловдив

 

Постери/Доклади

В програмата на конференцията ще бъдат включени и ще се публикуват само доклади, одобрени от рецензенти, като тяхната оценка ще бъде окончателна. Те ще оценяват докладите не само по качеството и актуалността на тяхната тематика и съдържание, но и на пълнотата и актуалността на цитиранията в съдържанието, важността на ниво тематика на конференцията и научната област или направление, както и географското или национално/Европейско/Глобално значение.

Учени и специалисти от университети и изследователски звена могат да представят резултатите от научните и практическите си изследвания в секционните и постерните секции на конференцията.

Резюмето на доклада на английски език, (формат .docx, от 200 до 250 думи, заглавие на български и английски, от 4 до 6 ключови думи, имената на авторите, месторабота, email адрес), заедно с on-line регистрацията трябва да бъдат получени  до 25.08.2020 г.

Авторите на одобрените доклади ще бъдат информирани за решението на Научния комитет не по-късно от 01.09.2020 г.

Пълният текст на доклада, в обем от 8 до 10 страници трябва да бъде изпратен и получен не по късно от 10.10.2020 г.

Представянето на докладите на секционните заседания трябва да бъде на английски език или на български език, със задължително изискване мултимедийната презентация да е двуезична – на английски и български език или само на английски език.

При невъзможност да се представят докладите чрез участие в конференцията, наложено от форсмажорни обстоятелства, докладите ще се представят дистанционно в рамките на он-лайн сесии.

Всички доклади ще бъдат депозирани в Националната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“ и регистрирани в Националния референтен списък на Националния център за информация и документация (НАЦИД).

1. Доклади, които са станали публично достояние на секционните заседания:

A) След рецензиране, селекция от всички доклади ще бъдат събрани в издание „Сборник Материали на Конференцията“ или Agricultural Sciences.

Сборникът ще се подаде към международното издателство The Clarivate Analytics, поддържащо базата-данни Web of Science™, който оценява неговото качество, според определени критерии за качество (Conference Proceedings Selection Essay). При одобрение от страна на редакторския екип на Кларивейт Аналитикс, материалите ще получат кодов номер и ще бъдат индексирани в един от двата постоянни индекса на цитирания в Web of Science Core Collection: Conference Proceedings Citation Index- Science (CPCI-S) или Conference Proceedings Citation Index- Social Science & Humanities (CPCI-SSH). В сборникът ще се допуска за публикуване само един одобрен доклад на автор.

Списанието Agricultural Sciences е издание на Аграрен университет – Пловдив и се реферира в базите – WOS, CAB Abstract, EBSCO Publishing, AGRIS and partially in other 30 databases of CAB International.

Б) Докладите на английски език, които не са одобрени по процедурата по т.А, заедно с другите доклади, които са представени от авторите само на български език (но със задължително резюме на английски език), ще бъдат публикувани само в годишника Научни Трудове на Аграрен Университет – Пловдив. В годишника ще се допуска за публикуване повече от един одобрен доклад на автор.

Селектираните автори се съгласяват, след одобрение на статията за публикуване, че авторските права се прехвърлят на издателя.

Препоръчително, авторите на докладите, които искат да бъдат селектирани и публикувани в Сборник Материали на Конференцията (процедура А), да обърнат внимание на тематиката и насочеността на Конференцията, а именно актуални технологии, технологични решения, модели и иновации за устойчивост на агроекосистемите и агро-хранителните вериги в региона на Централна и Източна Европа и Балканите, в контекста на актуалните Европейски стратегии за „Биоразнообразие“ и „От фермата до Трапезата“.

Графичните и текстови инструкции за доклади – Научни трудове на АУ

Графичните и текстови инструкции за доклади – Сборник Материали на Конференцията/Agricultural Sciences

2. Постерни презентации

Постерните сесии ще бъдат планувани за всяка секция в специфичните тематични направления и авторите, които ще представят своите постери по време на конференцията, трябва да бъдат на разположение за въпроси и отговори по време на цялата сесията.

При невъзможност за участие в секционните заседания на конференцията за изнасяне на доклада, той може да бъде представен в постерната сесия.

  • Ще бъдат предоставени табла за всички одобрени постерни презентации.
  • Всяко постерно табло ще бъде номерирано. Консултирайте се с екипа по посрещане на участниците, за да получите номера, определен за Вашата презентация, и използвайте таблото със съответния номер.
  • Авторите/ Презентаторите са отговорни за поставянето и свалянето на постерите и други допълнителни материали. Постерите могат да бъдат поставени до 2 часа преди започване на сесията и да бъдат свалени от таблата до 30 минути след приключване на сесията.
  • Не е разрешено презентаторите да свалят постерите по време на сесията.

Спецификации на постерите