75 години Аграрен Университет – Пловдив

 

Научен и организационен комитет

Научен комитет

Международен борд

Председател: Проф. д-р Христина Янчева

Ректор, Аграрен университет - Пловдив

проф. дн Дорота Ядчак

Западнопомерански технологичен универистет, Полша

проф. дн Нурлан Серекпаев

Агротехнически университет - Нур-Султан, Казахстан

проф. д-р Питър Корниш

Университет на Западен Сидни, Австралия

доц. д-р Димитрис Петрополус

Университет на Пелопонес, Гърция

д-р Ваня Симеонова

Аграрен университет - Вагенинген, Холандия

доц. д-р Вугар Бабаев

Академия на науките на Азербайджан

Проф. дтн Володимир Кюрчев

Ректор, Таврийски държавен агротехнологичен университет - Украйна

проф. дтн Володимир Надикто

Зам.-ректор, Таврийски държавен агротехнологичен университет - Украйна

Национален борд

Председател: проф. д-р Владислав Попов

Зам.-ректор по научна и проектна дейност, Аграрен университет - Пловдив

доц. д-р Светла Янчева

Зам.-ректор по международна дейност и връзка с бизнеса, Аграрен университет - Пловдив

доц. д-р Боряна Иванова

Зам.-ректор по учебна дейност и акредитация, Аграрен университет - Пловдив

проф. д-р Андон Василев

Ръководител катедра Физиология на растенията и биохимия, Аграрен университет - Пловдив

проф. д-р Радослав Андреев

катедра Ентомология, Аграрен университет - Пловдив

проф. д-р Николай Панайотов

катедра Градинарство, Аграрен университет - Пловдив

проф. д-р Иван Манолов

катедра Агрохимия и почвознание, Аграрен университет - Пловдив

проф. д-р Виолина Ангелова

катедра Обща химия, Аграрен университет - Пловдив

проф. д-р Христофор Кирчев

катедра Растениевъдство, Аграрен университет - Пловдив

доц. д-р Стефан Шилев

катедра Микробиология и екологични биотехнологии, Аграрен университет - Пловдив

доц. д-р Людмила Николова

катедра Животновъдство, Аграрен университет - Пловдив

доц. д-р Ваня Делибалтова

катедра Растениевъдство, Аграрен университет - Пловдив

доц. д-р Марина Марчева

катедра Растениевъдство, Аграрен университет - Пловдив

доц. д-р Жулиета Арнаудова

катедра Мелиорации, земеустройство и агрофизика, Аграрен университет - Пловдив

доц. д-р Любка Колева

катедра Физиология на растенията, биохимия и генетика, Аграрен университет - Пловдив

доц. д-р Галя Добревска

катедра Лозарство и овощарство, Аграрен университет - Пловдив

Организационен комитет

Председател: Проф. д-р Христина Янчева

Ректор, Аграрен университет - Пловдив

доц. д-р Светла Янчева

Зам.-ректор по международна дейност и връзка с бизнеса, Аграрен университет - Пловдив

доц. д-р Боряна Иванова

Зам.-ректор по учебна дейност и акредитация, Аграрен университет - Пловдив

проф. д-р Владислав Попов

Зам.-ректор по научна и проектна дейност, Аграрен университет - Пловдив

д-р Величко Родопски

Помощник-ректор, Аграрен университет - Пловдив

доц. д-р Атанас Севов

Декан на факултет по агрономство, Аграрен университет - Пловдив

доц. д-р Сава Табаков

Декан на факултет по лозаро-градинарство, Аграрен университет - Пловдив

проф. д-р Вили Харизанова

Декан на факултет по растителна защита и агроекология, Аграрен университет - Пловдив

доц. д-р Димо Атанасов

Декан на факултет по икономика, Аграрен университет - Пловдив

проф. дсн Димитър Греков

Директор ЦПО, Агарен университет - Пловдив

ст. преподавател Емилия Койчева

Директор ДЕПС, Аграрен университет - Пловдив

Стефан Димитров

Председател на Съвета на настоятелите на Аграрен университет - Пловдив

Христо Козаров

Председател на Студентски съвет, Аграрен университет - Пловдив