75 години Аграрен Университет – Пловдив

 

Аграрен Университет – Пловдив

Аграрният университет – Пловдив посреща своя 75-годишен юбилей със свободен дух и интелектуални предизвикателства, с доказано високо обществено признание като водещ в аграрния бизнес, наука и образование в страната и желан международен партньор.

Показател за успехите са високата оценка от институционална акредитация и първите места в професионалните направления „Растениевъдство“, „Растителна защита“ и „Животновъдство“ в Рейтинговата система на висшите училища в България.

С изградената модерна инфраструктура АУ е място за провеждане на конкурентоспособни фундаментални и приложни научни изследвания, ориентирани към бизнеса и насочени към устойчивото развитие на сектора за адекватно интегриране в европейското земеделие.

www.au-plovdiv.bg