75 години Аграрен Университет – Пловдив

Научни направления

Панел 1

АГРОТЕХНОЛОГИЧНИ РЕШЕНИЯ ЗА ЕКОЛОГОСЪОБРАЗНО ЗЕМЕДЕЛСКО ПРОИЗВОДСТВО В КОНТЕКСТА НА СТРАТЕГИЯ „ОТ ФЕРМАТА ДО ТРАПЕЗАТА“

Описание на под-направленията:
Актуални и иновативни подходи за устойчиво и екологосъобразно растениевъдно проиизводство. Нови технологични решения за интегрирано и биологично растениевъдно произвoдство. Селекция и семепроизводство устойчивост срещу болести и вредители и адаптивност към климатичните промени; индустриално производство на семена и посадъчен материал. Растителни биотехнологии и растително здраве. Минерално хранене и торене на растенията и внедряване на иновативни технологии чрез прецизното земеделие за здрави растения, устойчиви добиви, устойчив баланс на хранителните вещества в почвата и намаляване на замърсяването на почвите и водите. Технологични решения за устойчиво управление на пестицидите и намаляване на натоварването на околната среда от тях. Агробизнес и предприемачество в устойчивите и екологосъобразни агро-хранителни вериги.

Панел 2

ИНОВАТИВНИ ПОДХОДИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА УСТОЙЧИВИ ПРОИЗВОДСТВЕНИ СИСТЕМИ В ЖИВОТНОВЪДСТВОТО, АКВАКУЛТУРАТА, РИБАРСТВОТО И ПРЕРАБОТКАТА НА ПРОДУКТИ ОТ ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОД

Описание на под-направленията:
Актуални подходи и модели за устойчиво, еколого- и биосъобразно развитие на животновъдство, аквакултурата и рибарството. Управление на системите за хранене и отглеждане на животните за производство на качествени и безопасни храни, и рационално използване на естествените природни ресурси. Биологично животновъдство и аквакултура. Повишаване на ефективността на животновъдните отрасли, чрез ускоряване на прехода към производство на храни с гарантирано качество, производство на защитени регионално- и породно- специфични продукти. Приложение на съвременните генетични направления – геномика, феномика, протеомика, епигенетика, за устойчиво развитие на животновъдството и аквакултурата. Селекция на животните, съхраняване и управление на генетичните ресурси за устойчиво развитие на регионите. Повишаване на репродуктивния потенциал на животните чрез внедряване на съвременни репродуктивни биотехнологии и програми за ефективно възпроизводство. Интелигентно, базирано на IoT технологии, животновъдство, аквакултура и рибарство. Подходи за изграждане на животновъдни и аквакултурни производствени системи с неутрално или положително въздействие върху околната среда и климата. Хуманно отношение към животните. Съвременни подходи за превенция и борба със заразни и паразитни заболявания. Добри практики за изграждане на системи „производството-преработка-потребител“.

Панел 3

ИНОВАЦИИ И ДИГИТАЛНИ МЕТОДИ И СИСТЕМИ В АГРАРНИЯ СЕКТОР

Описание на под-направленията:
Съвременни системи и механизирани технологии за консервационно, интегрирано и биологично земеделие – минимални и нулеви обработки на почвата, противоерозиини технологии за обработка на почвите и специални технически средства и съоръжение.. Енергоспестяващи технологии. Прецизно земеделие – показатели на икономическа ефективност; роботизация; внедряване на безпилотни летателни апарати и дронове, сензори в растениевъдството, растителната защита, и животновъдството; изпитани модели, фундаментални, експериментални и практически резултати. Изкуствен интелект за обработване и разпознаване на изображения, автоматично планиране и вземане на решения.

Панел 4

МОДЕЛИ ЗА ЖИЗНЕСПОСОБНА БИОИКОНОМИКА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ И ВНЕДРЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

Описание на под-направленията:
Устойчиво управление на агроекосистемите за развитие на селските райони. Стратегии за регионално и макро-регионално развитие на мрежи от местни заинтересовани групи. Адаптирани подходи и стратегии на местното самоуправление, взаимодействие с НПО, собственици и ползватели на земеделските земи. Устойчиво управление на природните ресурси в селските райони – продуктивност, сигурност, защита, икономическа приложимост и социална приемливост.
Правови, финансови и административни механизми за интегрирано екосистемно управление.
Законодателство, политики и стратегии за управление на агроекосистемите в селските райони. Екологосъобразно съхраняване и оползотворяване на отпадъците от селското стопанство в селските райони; перспективни биотехнологии за преработка; технологии и инсталации за производство на топлина и биогорива.

Панел 5

СТУДЕНТИ, ДОКТОРАНТИ, МЛАДИ УЧЕНИ И ИНОВАЦИИ

Описание на под-направленията:
Използване на иновативни технологии и дигитализация в научните изследвания на младите учени. Визия на младите учени за подходите към научните изследвания и екологосъобразно растениевъдно проиизводство. Нови технологични решения и модели за интегрирано и биологично растениевъдно произвoдство, мониторинг на почвените, водните и биологичните ресурси и биоразнообразието. Адресиране на рискове за селското стопанство и обществото – климатични промени, продоволствена сигурност, биоразнообразие, качество на земеделската продукция и други. Информационни системи в агроекосистемите за производство на по-здравословна и безопасна продукция. Ролята и значението на обучението и научно информационно осигуряване на младите фермери и специалисти в областта на земеделието и агроекологията.

Панел 6

НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИНОВАЦИИ ЗА ТРАНСФОРМИРАНЕ НА АГРО-ХРАНИТЕЛНИТЕ СИСТЕМИ 2.0

Описание на под-направленията:
Kлиматични промени, екосистемни услуги и хранителни системи, Растително здраве и безопасност в хранителните системи, Качество на храните за по-качествен живот, Биоикономика, хранителни системи и интегрирано регионално развитие