75 години Аграрен Университет – Пловдив

проф. д-р Виолина Ангелова

75 години Аграрен университет - Пловдив / проф. д-р Виолина Ангелова

проф. д-р Виолина Ангелова

катедра Обща химия, Аграрен университет - Пловдив

ABOUT