75 години Аграрен Университет – Пловдив

проф. д-р Владислав Попов

75 години Аграрен университет - Пловдив / проф. д-р Владислав Попов

проф. д-р Владислав Попов

Зам.-ректор по научна и проектна дейност, Аграрен университет - Пловдив

ABOUT